top of page

Laboratorium Edukacji Artystycznej 

Projekt  w ramach Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Projekt Laboratorium Edukacji Artystycznej to projekt, który  opierał się o priorytet polegający na wspólnym odkrywaniu przeszłości i dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy. Jego założeniem była wymiana doświadczeń i wiedzy  na płaszczyźnie artystycznej, kulturowej i edukacyjnej pomiędzy beneficjentami projektu. Głównym celem projektu było zorganizowanie przez młodzież wspólnego show taneczno-teatralnego, które zostało zaprezentowane szerszej publiczności lokalnej. W ramach działań w projekcie przewidziana była również wystawa przygotowana przez młodzież, na której zaprezentowano fotografię dokumentującą działania projektowe. Młodzież biorąca udział w projekcie była pomysłodawcą, realizatorem i głównym odbiorcą, była zaangażowana w każdy etap projektu od początku. Każda z grup projektowych  była odpowiedzialna za przygotowanie swojej części show taneczno-teatralnego, które finalnie zostały połączone w jeden spójny spektakl artystyczny.

Wspólna praca młodzieży w projekcie przyczyniła się do integracji, wzajemnego poznania, współpracy, przełamania barier i uprzedzeń kulturowych. 

Projekt ”Laboratorium Edukacji Artystycznej”, którego celem było promowanie i wzmacnianie dialogu międzykulturowego aktywizował młodzież z mniejszymi szansami i zagrożoną wykluczeniem społecznym.  Ułatwiał dostęp i włączał ich aktywnie w działania edukacyjno-artystyczne, które przewidzieliśmy w projekcie.

W ramach działań projektowych odbyło się aż pięć warsztatów artystycznych z takich dziedzin jak: szkło artystyczne, scenografia, choreografia, teatr, taniec.

Młodzież uczestnicząca w projekcie, miała szansę podnieść swoje kompetencje kluczowe, językowe, społeczne oraz artystyczne.

Projekt zakładał promowanie solidarności społecznej oraz wspólną pracę nad jego realizacją. Uczestnicy planowanych warsztatów taneczno-teatralnych mieli szansę rozwijać swoje kompetencje edukacyjne, twórcze i artystyczne  w kreatywnej, przyjaznej atmosferze. MOPT jako koordynator projektu stworzył warunki do otwartości i tolerancji wśród młodzieży, co wzmocniło na pewno dialog międzykulturowy i pozwoliło przełamać wszelkie bariery. Chcemy również zaznaczyć, że udział młodzieży z Równego był dla nich ogromną szansą (być może również i jedyną) na poznanie obcej kultury, jak również stanowi pewnego rodzaju oderwanie od pełnej przeszkód ekonomicznych i społecznych Ukrainy.

Laboratorium Edukacji Artystycznej to idealny projekt dla młodzieży borykającej się z problemami  edukacyjnymi, gdyż pozwala on na swobodną ekspresję artystyczną, podnosi ich kompetencje społeczne i twórcze. Ideą leżącą u podstaw edukacji artystycznej jest taka zmiana procesu edukacyjnego, aby lepiej odpowiadał na potrzeby uczniów z różnorodnymi problemami. Jeśli myślimy w sposób globalny o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mamy tu na uwadze również dzieci i młodzież wybitnie zdolną. W tym przypadku również może zachodzić proces wykluczenia i następuje on z racji specyficznych potrzeb tych uczniów.

Laboratorium Edukacji Artystycznej to projekt znakomicie wpisujący się w integrację międzykulturową, na każdej płaszczyźnie:  społecznej, integralnej, artystycznej, edukacyjnej. Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami poprzez sztukę to najlepsza  forma wymiany i integracji dla tej grupy.

bottom of page